Seminár lesnej pedagogiky – Galéria

NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene pravidelne organizuje Vzdelávacie program, medzi ktoré patrí aj Seminár lesnej pedagogiky.

V období od septembra do novembra tiež prebiehal  Seminár lesnej pedagogiky v rámci troch sústredení, ktorý sa organizoval v rámci projektu pod názvom „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ SK-HU FPREST SCHOOLS (SKHU/1601/1.1/009) cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko. Zúčastnilo sa na ňom 20 nových uchádzačov- lesníčok a lesníkov. Prvé sústredenie sa konalo v priestoroch prekrásneho poľovníckeho kaštieľa v Palárikove v termíne od 10. 9. do 12. 9. 2019. Druhé sústredenie trvalo od 1. 10. do 3. 10. 2019 v budove  OZ Levice. Záver celého kurzu bolo tretie sústredenie v Turčianskych  Tepliciach v hoteli Lesník v dňoch 29. a 30. 11. 2019. Program, ktorý zostavili lektorky z NLC, bol odborný a zaujímavý. Prednášky a praktické ukážky viedli odborníci z NLC vo Zvolene, Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katolíckej univerzity v Ružomberku a Prešovskej univerzity v Prešove. Pútavo oboznámili účastníkov kurzu  s problematikou lesnej pedagogiky, pedagogiky všeobecnej a špeciálnej, vývinovej psychológie, environmentálnej etiky a mediálnej komunikácie. Obohatením programu bola prednáška vedúcej Lesníckej lesnej školy a matracového ubytovania v Bernecebaráti (Maďarsko), Pesek Bea, ktorá pútavou formou oboznámila účastníkov seminára súčasnou situáciou lesnej pedagogiky v Maďarsku. Stretnutie s maďarskou lektorkou poslúžilo aj ako výmena skúseností medzi dvoma projektovými partnermi.

Vďaka lektorkám z NLC si budúci lesní pedagógovia mohli nadobudnuté teoretické vedomosti overiť v teréne formou rôznych praktických činností a hier. Pomocou nich sa dá ľahšie priblížiť k rôznym cieľovým skupinám. Zaujímavá bola príprava vzorovej Lesnej vychádzky, na ktorú sa pripravovali všetci spoločne. Prakticky bola uskutočnená v MŠ v Leviciach.

Seminár lesnej pedagogiky sa ukončil testom, ktorý preveril nadobudnuté vedomosti všetkých účastníkov a tiež  individuálnou  prezentáciou Lesnej vychádzky, ktorú každý absolvoval s konkrétnou cieľovou skupinou.

Lesná pedagogika sa 30. 11. 2019 obohatila o 20 úspešných  nováčikov, ktorí vedia používať hlavu, ruky a  srdce ☺ .

Seminár lesnej pedagogiky sa niesol vo veľmi dobrej atmosfére, priateľstve, v utužovaní vzťahov a vzájomnej spolupráci. Veď medzi lesníkmi by to ani inak nemalo byť.

Lesu zdar!

 

Ing. Slávka Pavlová (vedúca budúcej lesnej školy v Leviciach)

Ing. Nikoleta Nozdrovická (projektová manažérka)