Cieľom projektu je

Ambíciou a cieľom projektu „Lesníci pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“ je podporiť záujem obyvateľov regiónu Levice a Salgótarján o  jedinečné prírodné hodnoty spoločného prihraničného územia prostredníctvom originálnych náučno-poznávacích objektov v predmetnom prihraničnom regióne s dôrazom na mládež, čo významnou mierou prispeje aj k podpore cestovného ruchu.

Skutočnosť, že záujem a vzťah ku kultúrnym a zvlášť prírodným hodnotám človeka významnou mierou ovplyvňujú jeho vedomosti a verejne prístupné informácie si už dlhý čas uvedomujú lesníci na oboch stranách hranice. Zvlášť citlivo však vnímajú nepochopenie resp. neuvedomenie si významu trvalo udržateľného obhospodarovania lesov zo strany širokej verejnosti. V predmetnom pohraničí absentujú priestory pre environmentálnu výchovu a lesnú pedagogiku. LESY SR  a IPOLY ERDŐ sa preto rozhodli okrem propagácie prírodných hodnôt prihraničného územia priblížiť toto územie ako lesný ekosystém a význam trvalo-udržateľného obhospodarovania lesov pri jeho zachovaní pre budúce generácie.

Novovybudované výučbové strediská, demonštračné objekty, náučné chodníky a lesní pedagógovia priblížia les cieľovým skupinám na rozlohe viac ako 10 000 m2. Lesná škola Levice zaujme na ploche viac ako 4 100 m2 svojím inovatívnym poňatím, bude lokalizovaná priamo v meste a prinesie okrem prvkov vizuálneho pozorovania a poznávania aj možnosti rozvoja praktických zručností. Návštevnícke centrum a lesná škola Somoskő doplní sieť zariadení obdobného charakteru v Maďarsku na ploche viac ako 5900 m2. Vhodná poloha lokality – zrúcanina hradu Šomoška a Salgó, priľahlý Geopark Novohrad-Nógrád, vysoká lesnatosť okolia a TK Karancs-Medves vytvárajú podmienky pre úspešné fungovanie a celoročné využitie komplexu.