O lesnej škole (k dispozícii bezbarierový prístup)

„Máme v srdci les“

Lesná škola je unikátna exkurzívno – poznávacia prevádzka pre škôlky, školy a verejnosť v sprievode odborného personálu. Jej cieľom je vytvárať vzťah detí  a tiež širokej verejnosti k prírode, najmä prostredníctvom zmyslov. Tvorí ju sústava zariadení a preparátov pre poznávanie jednotlivých zložiek prírody a lesa. Dôležitá úloha lesnej školy spočíva v prezentovaní odbornej práce lesníkov, ktorí už mnohé desaťročia svojou prácou a skúsenosťami prispievajú k správnemu fungovaniu lesných ekosystémov.

 

Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Objekt svojou jedinečnou funkciou umožňuje spoznávanie lesa aj za nevhodných poveternostných podmienok a to priamo v centre mesta. Do lesnej školy sa vstupuje cez halu stromov. V interiéri na prvom podlaží sa nachádza diorámová miestnosť, ktorá umožňuje spoznávať zver, jej autentické životné prostredie, pomocou dermoplastických preparátov s popisom. Kresliareň s maliarskymi stojanmi a tvorivá dielňa vybavená so stolárskymi ponkami umožňujú prácu s prírodným materiálom, rozvoj estetického vnímania, možnosti využívania dreva ako strategickej suroviny.

Poschodie tvorí poznávacia a konferenčná miestnosť vybavená astronomickým teleskopom. mikroskopmi, ďalekohľadmi, tiež slúži samovýučbe pre MŠ, ZŠ. Priestory LŠ môžu využívať  aj iné organizácie na školenia, konferencie, besedy.

Exteriér zahŕňa  zelený chodník a miniarborétum, ktoré mapuje štyri lesné pásma. Vysadené sú tu reprezentatívne druhy rastlín, ktoré sú typické nielen pre lesy v okolí Levíc. Obohatením vonkajšieho priestoru je vybudovaný altánok, pocitový chodník a plocha  na pílenie dreva. Popri zelenom chodníku sa nachádza detské ihrisko, slnečné hodiny, lanová pyramída a strom predkov.

 

Cieľom tohto originálneho projektu je priniesť les medzi ľudí a zároveň ponúknuť doplnkové vzdelávanie.

Lesná škola Levice bola zriadená štátnym podnikom LESY SR, ako prvá lesná škola na území Slovenska, v rámci cezhraničného projektu s maďarskými lesníkmi z Ipoly Erdő Zrt.

 

Deti a široká verejnosť sú srdečne vítaní!