NÁVŠTEVNÍCKY PORIADOK LESNEJ ŠKOLY LEVICE

Preambula

Návštevnícky poriadok Lesnej školy Levice platí pre návštevníkov nachádzajúcich sa v priestoroch Lesnej školy. Je vo vlastnom záujme návštevníka zoznámiť sa s týmto návštevníckym poriadkom ešte  pred vstupom do priestorov Lesnej školy a dodržiavať jeho ustanovenia. Vstupom do priestorov Lesnej školy by mal každý návštevník akceptovať tento poriadok a jeho ustanovenia sa pre neho stávajú záväznými.

 

Čl. I.

Prevádzková doba

 

Návštevné hodiny v priestoroch Lesnej školy (ďalej len LŠ) sú priebežne aktualizované na www.forestschools.eu.

 

Čl. II.

Vstupné

 

 1. Vstupné platí do budovy LŠ
 2. Návštevník pri vstupe do budovy je povinný zakúpiť si vo vstupnej hale vstupenku, ktorou sa musí preukázať kedykoľvek na požiadanie zamestnancov LŠ počas celej doby prehliadky.
 3. Platnosť vstupenky je na jeden vstup v ten deň, v ktorý bola vstupenka zakúpená. Zakúpené vstupenky nie je možné vrátiť.
 4. Vstupné a poplatky sú predmetom rezervácii

 

Čl. III

Prevádzkové a organizačné zabezpečenie

 

 1. Vstup do priestorov LŠ je dovolený iba v sprievode  lesného pedagóga. Veľkosť skupín vychádza z prevádzkových možností objektu, rešpektuje bezpečnosť objektu, jeho exponátov a kapacity zážitkovej environmentálnej výučby
 2. Interval medzi jednotlivými vstupmi je limitovaný prevádzkovými podmienkami, bezpečnosťou objektu, zbierkových predmetov a návštevníkov
 3. Výkon pedagogického dozoru počas trvania programu si zabezpečujú prihlásené školy
 4. Počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity LŠ (prihlásené školy si zabezpečia informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií žiakov)
 5. Na programoch sa môže zúčastniť max. 25 osôb (prípadne iné po dohode s vedením LŠ)
 6. Dĺžka programu – podľa témy, činnosti a vekového zloženia skupiny

 

Čl. IV.

Povinnosti návštevníkov

 

 1. Návštevník je povinný dodržiavať pokyny personálu pri vstupe do LŠ
 2. Dieťa do 10 rokov má povolený vstup len v sprievode rodičov, prípadne inej dospelej osoby staršej ako 18 rokov, ktorá zodpovedá za jeho správanie
 3. Pri hromadnej skupine (školské zájazdy), či inak organizovaných skupín zodpovedá za skupinu pedagóg, pri ostatných hromadných skupinách vedúci skupiny
 4. Návštevníci nesmú do priestorov LŠ vstupovať s dáždnikmi, objemnými taškami, ruksakmi, prípadne inou batožinou (osobné predmety je možné odložiť v šatni)
 5. Návštevník LŠ je povinný správať sa tak, aby neohrozil nielen svoje zdravie, ale aj zdravie ostatných návštevníkov a zamestnancov Lesnej školy. Zabezpečený je bezbariérový prístup. Počas pohybu v LŠ je nevyhnutné dbať o zvýšenú pozornosť na schodoch, je zakázané vykláňať sa z okien a dvíhať deti na parapety. Pri pobyte na terase je zakázané nakláňať sa cez okraje ochranného múrika a sedieť na ňom. Je zakázané pohybovať sa samovoľne bez dozoru v priestoroch LŠ, dotýkať sa vystavených predmetov a exponátov
 6. Povinnosťou návštevníka je predmety nájdené v budove LŠ odovzdať vedeniu LŠ, ktorý ich zaistí a neskôr odovzdá ich majiteľovi
 7. Návštevník, ktorý spôsobí škodu svojím konaním, je povinný ju uhradiť v plnom rozsahu. Za škodu spôsobenú deťmi do 18 rokov plne zodpovedajú rodičia, zákonní zástupcovia dieťaťa, alebo pedagogický dozor. Pri spôsobení škody platia všeobecne záväzné predpisy
 8. LŠ nenesie zodpovednosť za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto Návštevníckeho poriadku
 9. Návštevníci sú povinní dať do pôvodného stavu všetky predmety, ktoré používali v danom programe

 

 

Čl. V.

Ochrana objektu, bezpečnosť a ochrana zbierkových predmetov

 

 1. Návštevníci sú povinní rešpektovať pokyny personálu LŠ. Pri neuposlúchnutí pokynov alebo príkazov vydaných v záujme bezpečnosti návštevníkov, objektu alebo zbierok, bude návštevník vykázaný z objektu
 2. Osobám, ktoré sú viditeľne pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok a drog je vstup do objektu a expozícií zakázaný. Vstup do priestorov LŠ môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla preukázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu. Vstup do priestorov LŠ nie je dovolený ani návštevníkom vo veľmi znečistenom alebo inak nevhodnom odeve
 3. V okamihu zistenia poškodenia alebo zistenia straty zbierkového predmetu alebo iného predmetu, ktorý je majetkom LŠ, v priebehu programu, sú všetci návštevníci nachádzajúci sa v tomto čase v objekte, povinní podrobiť  sa všetkým bezpečnostným pokynom personálu LŠ, ako aj počkať na príchod polície SR
 4. Je zakázané akékoľvek poškodzovanie a ohrozovanie objektov vo vlastníctve LŠ, jeho zbierkových a výučbových predmetov v interiéri aj v exteriéri LŠ
 5. V LŠ ako aj v jej objektoch je zakázané:
  • fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom v celom areáli
  • akokoľvek poškodzovať a znehodnocovať objekt (maľovanie na steny, rýpanie do stien a pod.), zariadenie a zbierkové predmety;
  • trhať kvety, lámať konáre a vysadené rastliny
  • dotýkať sa voľne vystavených exponátov
  • požívať v objekte LŠ nápoje, zmrzlinu, žuvačky, jedlo, omamné a psychotropné látky
  • vnášať do objektu zbrane, pyrotechniku a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť objekt, zbierkové predmety alebo návštevníkov
  • opustiť vymedzené priestory daného programu
  • akýmkoľvek spôsobom narúšať plynulý priebeh programu, nevhodným a hlučným správaním obmedzovať a obťažovať ostatných návštevníkov, rušiť hlukom (hovorom, hudbou, spevom, používaním mobilných telefónov, tabletov, notebookov, rádiom, hlasnými prejavmi a podobnou činnosťou) ako aj samotných návštevníkov. Takéto správanie je dôvodom na okamžité vylúčenie z programu
  • otvárať okná a dvere
  • vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť
  • vstupovať do budovy LŠ v kolieskových korčuliach
  • obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov
  • vstupovať so psom

 

 1. Výnimku z Návštevníckeho poriadku môže v odôvodnených prípadoch povoliť vedenie LŠ
 2. Závažné udalosti (straty, nálezy, úrazy a pod.) je potrebné hlásiť sprevádzajúcemu personálu

 

Čl. VI.

Práva a povinnosti sprevádzajúceho personálu

 

 1. Sprevádzajúci personál je oprávnený upozorniť návštevníka na porušovanie Návštevníckeho poriadku. V prípade, že návštevník aj napriek napomenutiu opakovane porušuje ustanovenia tohto poriadku, alebo odmietne poslúchnuť pokyny zodpovedného personálu LŠ, môže poverený zamestnanec za hrubé a opakované priestupky voči Návštevníckeho poriadku vykázať takého návštevníka z programu

 

 

Čl. VII.

Návštevy s pedagogickým dozorom

 

 1. Organizované školské skupiny detí do 18 rokov majú vstup do Lesnej školy zakázaný bez pedagogického dozoru (učitelia, vychovávatelia)
 2. Pedagogický dozor (učitelia a vychovávatelia) je povinný na základe pokynov sprevádzajúceho personálu zabezpečiť bezproblémový chod programu dohliadaním na správanie žiakov a mladistvých študentov
 3. Priania, pochvaly, pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci zapísať do Knihy návštev, ktorá sa nachádza vo vstupnej hale LŠ

 

 

Čl. VIII.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Tento Návštevnícky poriadok je záväzný pre činnosť návštevníckej prevádzky Lesnej školy Levice
 2. Návštevnícky poriadok nadobúda účinnosť dňom podpisu riaditeľa OZ

 

V Leviciach dňa 1.3.2022

Ing. Jozef Habara

riaditeľ OZ Podunajsko