Lesná škola ponúka:

Prístupnosť jednotlivých programov je špecifikovaná v rezervačnom systéme.

 • Zmyslové vnímanie prírodnín, zážitkové hry
  Sústava zariadení a preparátov pre poznávanie jednotlivých zložiek prírody, lesa. Rozširujúce informácie ku základným vedomostiam, sprostredkované zážitkovým učením.
 • Projektové vyučovanie
  Inovatívne poznávanie prírodných zákonitostí, celostný rozvoj osobnosti, podpora prezentačných a komunikačných schopností, rozvíjať tvorivé myslenie
 • Diskusné fóra o aktuálnych environmentálnych témach
  Multimediálna zostava, pre premietanie výchovno- vzdelávacích dokumentárnych filmov, otvorené diskusie s odborníkmi na problematiku
 • Tvorivé dielne
  Práca s prírodným materiálom, rozvoj estetického vnímania, možnosti využívania dreva ako strategickej suroviny
 • Priestor náučnej miestnosti pre využitie iných organizácií /školenia, konferencie,…/

 

Ponúkané témy zahrnuté v jednotlivých programoch:

 • rastliny – spoznávanie liečivých rastlín, spoznávanie rôznych druhov rastlín, ich výskyt, využitie
 • živočíchy – spoznávanie rôznych druhov živočíchov (ryby, vtáky, cicavce, zver)
 • zver – spoznávame zver našich lesov, ich výskyt, spôsob života, potrava, potravinové reťazce, stopy zveri
 • poľovníctvo – história, vývoj, spoznávanie zveri, delenie zbraní, poľovnícke stavby, poľovnícke trofeje
 • včelárstvo – spoznanie života včiel, rok včelára, ako vzniká med
 • hmyz – užitočný , škodlivý ochrana lesných drevín , ukážka lapačov
 • huby – spoznávanie húb, ich využitie, delenie jedlé, nejedlé a jedovaté
 • les a stromy – spoznávanie rôznych druhov ihličnatých a listnatých drevín, rozdelenie les – ihličnaté, listnaté, zmiešané, ich rozloženie v rámci Slovenska
 • kynológia – spoznávanie rôznych plemien psov, ich využitie v praxi
 • práca lesníka – práca lesníka v rôznych ročných obdobiach, stromy lesa, náradie lesníka,
 • poklady lesa – dary z lesa – rôzne plody, ich využitie, kde ich nájsť
 • sokoliarstvo – história, vývoj, spoznávanie rôznych druhov dravcov
 • život vtákov – poznávanie rôznych druhov, spoznávanie spôsobu života
 • malý turista – základné pravidlá správania sa v lese, poznávanie turistických značiek, využitie kompasu
 • život na poli a lúkach – spoznávanie života na lúkach a poliach, zver, hmyz, vtáky
 • život v lese – spoznávanie života v lese, zver, rastliny, neživá príroda
 • zvuky lesa – ukážka zvukov zvierat, ukážka vábenia zveri, zaujímavé fakty o zvieratách, možnosť vyskúšania vábničiek
 • spoznávame plazy – poznávanie rôznych druhov plazov žijúcich v lesoch Slovenska a vo svete
 • poľovnícke signály – ukážka lesného rohu a lesnice, ukážka signálov, ich historický vývoj, využitie, možnosť vyskúšania nástrojov
 • vplyv človeka na prírodu
 • lesníctvo – vývoj, význam, pestovná činnosť , ťažbová činnosť, ochrana, hospodárenie v lese
 • ekológia – triedenie odpadov , recyklácia , šetrné využívanie lesných – prírodných zdrojov
 • ekosystém – jednotlivé zložky , vzájomné prepojenie , biodiverzita, prírodná rozmanitosť
 • laserová strelnica – po telefonickom dohovore s vedením školy
 • pozorovanie nočnej oblohy – po telefonickom dohovore s vedením školy

 

Tvorivé dielne:

 • mandaly
 • výroba vtáčích búdok
 • výroba ceruziek, pasteliek
 • maľovanie na prírodný materiál
 • listová technika
 • venčeky zo slamy, sena, prútia
 • origami
 • pletenie košíkov (z prútia/pedigu)
 • maľovanie a vyšívanie na textilné tašky
 • tematické techniky
 • šikuľko – výroba ozdôb z prírodného materiálu,

 

Užitočné informácie:

 • výkon pedagogického dozoru počas trvania programu si zabezpečujú prihlásené školy
 • počas programu sa zhotovuje fotodokumentácia, ktorá sa využíva pre výchovno-propagačné aktivity lesnej školy (prihlásené školy si zabezpečia písomný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa so zverejnením fotografií žiakov).
 • program v daný deň je umožnený v dvoch vstupoch (dopoludnie, popoludnie)
 • voľné termíny sa pridávajú v predchádzajúcom mesiaci
 • na programoch sa môže zúčastniť maximálne 25 osôb (prípadne iné po dohode s vedením lesnej školy)
 • dĺžka jednej vyučovacej hodiny – podľa témy, činnosti a vekového zloženia skupiny
 • v prípade požiadavky je možnosť objednania si osobitného programu po dohode s vedením lesnej školy
 • možnosť samo výučby prírodovedných predmetov (zážitkové učenie) pre MŠ, ZŠ, SŠ s možnosťou poskytnutia názorných pomôcok
 • možnosť školení, besied, konferencií,… (po dohode s vedením LŠ)