Exkurzia lesných pedagógov po lesných školách v Maďarsku

Po lesných školách v Maďarsku – Galéria

Takmer tri desiatky zamestnancov pod­niku LESY SR, najmä lesných pedagógov, sa koncom apríla zúčastnilo exkurzie v maďar­ských lesných školách s praktickými ukáž­kami aktivít s deťmi. Počas dvojdňového pobytu navštívili tri akreditované lesnícke lesné školy:

  • Matracové ubytovanie Pála Domszkeho „Domszky Pál Matracszállás“,
  • Lesné múzeum železnice v Kemence, Nírješská botanická záhrada a zveropark,
  • Návštevnícke centrum a lesná škola Katalinpuszta.

Inšpiráciu na využitie nápadov maďarských lesníkov v podmienkach LESY SR, štátneho podniku, hľadali naši kolegovia vďaka projektu „Lesníci na zvýšenie environ­mentálneho povedomia verejnosti“. Ten je realizovaný v rámci Programu spolupráce INTEEREG V-A Slovenská republika-Maďarsko organizáciami LESY Slovenskej republi­ky, štátny podnik, a IPOLY ERDÓ Zrt. O tomto projekte sme priniesli informácie v marco­vom čísle Lesníka.

„Boli sme pozrieť pripravený program pre deti v Múzeu lesnej železnice v Kemence, so skupinou detí sme absolvovali cestu lesnou železnicou, turistický výlet, počas ktorého maďarskí kolegovia vysvetľovali deťom vý­znam turistických označení a priebežne im vysvetľovali aj význam hospodárenia v lese, podmienky hospodárenia v chránenej ob­lasti Borzsönyského pohoria a pod. Neskôr večer nám Lajos Puskás (predseda oddelenia pre Lesnícke lesné školy Národnej lesníckej spoločnosti) predstavil stav Maďarských les­níckych lesných škôl, ich minulosť, súčasnosť a budúce perspektívy,“ zhrnula v skratke časť úvodného dňa Nikoleta Nozdrovická z od­boru projektov EÚ.

O tom, že sa maďarskí lesníci posunuli v práci s verejnosťou, najmä v jej materiálnom zabezpečení o niečo ďalej ako slovenskí, sa mohli naši kolegovia presvedčiť aj na druhý deň v Katalinpuszte, kde im Rita Kemenes predstavila Návštevnícke centrum a lesnícku lesnú školu v Katalinpuszte aj ich programy, činnosti, aktivity či tematické dni.

A aký bol podľa Nozdrovickej prínos tejto cesty? „Najmä výmena skúseností, inšpirácia z maďarskej strany, keďže oni majú verejno­prospešné aktivity väčšmi rozvinuté ako my,“ dodala.

Podľa Martiny Kovalčíkovej z OZ Beňuš bola čerešničkou na torte tejto cesty Nyírješská botanická záhrada a zveropark s rozlo­hou 22 ha, s takmer 600 druhmi rastlín troch kontinentov (Európa, Ázia a Severná Ameri­ka). V tomto zariadení o výmere 15 ha chova­jú okrem domácej raticovej zveri aj exotické zvieratá ako emu hnedý, lama alpaka, ken­gura červenokrká či nosále červené.

„Celkovo môžem konštatovať, že práca s verejnosťou sa u našich južných susedov re­alizuje na vysokej úrovni. Investovali nemalé finančné prostriedky či už do rekonštrukcie starých objektov (poľovnícke chaty, hospo­dárske objekty, ubikácie…), alebo vybudova­ním nových centier. Významnou mierou im v tom pomohla maďarská vláda, ktorá vyhlá­sením programu,, Modrá stuha Maďarskom“ motivovala verejnosť spoznávať krajinu (peši, po vode, na koni, na bicykli…), pričom snaha je na každom 40. kilometri zabezpečiť turistom aj možnosť ubytovania.“

Prajeme si, aby sme sa aspoň trochu pri­blížili k tomuto stavu. Prvý krôčik naša firma učinila vybudovaním objektu lesnej školy na OZ Levice.